ประชาสัมพันธ์ทุนสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. 6 ทุน ทุนละ 25,000 บาท - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี