ภาควิชา วศ.โยธา ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าโยธา รุ่น19 ที่ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่ภาควิชา จำนวน 100,000 บาท - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี