โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิประภัสสร มอบทุนแก่นศ.โยธา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิประภัสสร มอบทุนแก่นศ.โยธา

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิติต กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิประภัสสร”ให้แก่ นักศึกษาที่มี ความประพฤติดี เรียนดี คั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน มูลค่า 270,000 บาท ได้แก่ นาย ณัฐนนท์ บิตุเรศ นายจิตบุณย์ สัคคะนายก และนายชัยวัฒน์ แสนบุญส่ง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ และมีการมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่ทางบริษัท โดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ เป็นผู้มอบของที่ระลึกในครั้งนี้

Categories: ข่าวสาร,ทุนการศึกษา