admin_civil_kmutt – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯแก่น้องๆนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆนอกมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อโครงการว่า Tour KMUTT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และพี่ๆนักศึกษาปัจจุบัน โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง
Read More

วันที่ 6-8 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการอบรมเรื่องปั้นจั่น ให้แก่ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. โดยมีเนื้อหารายละเอียด เกี่ยวกับ การใช้งานปั่นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 คน จัดขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เอกสารประกอบการบรรยาย
Read More

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ชั้นปีที่ 3 คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-2 ไม่ต่ากว่า 2.70 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา (ให้ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่4) ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามรายละเอียดลิ้งค์คลิก >> รายละเอียดการรับสมัครทุนต้นกล้าพฤกษา ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ.: https://drive.google.com/open?id=1eoD9Pz4dAWgYaaCVCbtO-YcaMMVDOS12 (MS Word)  **ขอรับเอกสารเฉพาะที่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนลงในไฟล์และสั่งพิมพ์เท่านั้น ไม่ขอรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ) ใบรับรองความประพฤติ https://drive.google.com/open?id=1oCFydzETTpO2yfoElAjh-dUQLvqD8YYJ ผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดให้พิมพ์ออกจากระบบ New ACIS หรือสำเนาTranscript ที่สำนักงานทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับสำเนาให้ระบุ "ใช้สำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนต้นกล้าพฤกษาเท่านั้น" ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ส่งเอกสารได้ที่: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับ “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” มูลค่า ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายภูวฤทธิ ชัยสงครามและนางสาวสิริมน สิมาธรรมชัย
Read More

วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จํากัด ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มจธ. กับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จํากัด นำโดย Mr.Marco Meyrat (North America Markets and Emerging Regions) และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ภาควิชา วิศวกรรมโยธา โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกันนี้ได้มีการเซ็นสัญญา บันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมหว่าง มจธ. กับ บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อเป็นข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1 รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาจากบริษัท 27 วิศวกรรมจำกัด 1 ทุน ทุนต้นกล้าโซโนม่า 2 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นที่ระลึก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน รูปถ่ายเพิ่มเติม
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคงานทาง และความรู้เรื่องยางมะตอย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) (สาขาโรงงานพระประแดง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่นอกเหนือจากชั้นเรียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานทาง ความรู้เรื่องยางมะตอย และถนนที่ทำมาจากยางมะตอยให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นอาจารย์ผู้สอนและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา 2. บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด 3. ต้นกล้าโซโนม่า กรุณาคลิกลิงค์เพื่ออ่านรายละเอียด รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศแนบท้าย 1. นศ.ที่ได้รับทุนขอให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน กิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ (CE Zero Concept) 2. ขอให้นักศึกษาเตรียมสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย เท่านั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลลงในใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร 4. แนบสำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับรับทุนการศึกษาเท่านั้น) 5. ส่งเอกสารที่พี่แอม ณ สำนักงานภาควิชาฯ ภายจันทร์ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12:00 น. *หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์*
Read More

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับมัธยมปลาย ม.5 - ม.6 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผลการศึกษาใน ระดับมัธยมปลาย มายังภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (โครงการ Civil Camp รุ่นที่ 13) หรือสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่อาคารวิศววัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 (ตึกตรงข้าม 7-11) รายละเอียดโครงการ Civil Camp รุ่นที่13 แบบฟอร์มสมัคร Civil Camp รุ่นที่13
Read More