admin_civil_kmutt – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับ MIT Sloan School of Management, USA จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Building Resilient Cities for the Future”ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โดยได้รับเกียรติจาก Professor ชั้นนำของ MIT ท่าน รมต. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังตัวอย่างกรณีศึกษา การกำหนดนโยบายการสร้างเมืองที่เหมาะสม รวมถึงการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย งานสัมมนาจัดเป็นภาษาอังกฤษโดยมีล่ามแปลอังกฤษ-ไทย สำรองที่นั่งได้ที่คุณนภัค โทร.02-230-2655 Invitation to attend ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 33 คน เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ "Post-tensioned slab" และ "Slip form" ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design) โดยมี ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้พานักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่โครงการก่อสร้างบ้าน Centro (RAMA II- Phutthabucha) ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ ถนนพุทธบูชา 32 ใกล้     มหาวิทยาลัยฯ โดยการดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ที่มีความทันสมัยและตรงเนื้อหาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งนักศึกษาจะได้เชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไปในอนาคต การดูงานในครั้งมี ดร. ธงชัย โพธิ์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าดูงาน
Read More

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1XiAlCso7Ve-vF1KHkvXypiyRUs7ktaxv/view?usp=sharing ::คำชี้แจง:: ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เสียค่าใช้จ่ายคนละ 250.- บาท ท่านจะได้รับเสื้อและกางเกงกีฬา 1 ชุด และมีสิทธิ์เข้างานเลี้ยงสังสรรค์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561และกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลไซส์เสื้อ และการชำระเงิน กรุณาติดต่อสำนักงานโครงการที่ท่านสังกัด ผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา โครงสร้าง + คอนกรีต: คุณเพ็ญพิชชา (คุณน้ำ) T 02-470-9158 ขนส่ง + เทคนิคธรณี: คุณพชวรรณ (คุณอุ้ย) T 02-470-9155 ทรัพยากรน้ำ: สนง.ภาควิชา พี่แอม T 02-470-9135 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา: คุณจิราพร (คุณเอียด) T 02-470-9313 สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง: คุณอริสา (คุณอาย) T 02-470-8313 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละชั้นปีโดยตรง หมายเหตุ: ขนาดมาตรฐานไซส์เสื้อจะเหมือนกับเสื้อที่ใช้ในโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ปี 2561 SCAN ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 สำหรับบัณฑิตศึกษาภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น URL: https://goo.gl/forms/38rRTwMe2Kyb9wk02…
Read More

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Dipti Ranjan Sahoo Administrative Incharge  Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Delhi (INDIA) มาบรรยาย พิเศษหัวข้อเรื่อง “Hybrid Simulation and Testing Technique in Civil Engineering Applications” โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 4  อาคารวิศววัฒนะ(อาคาร 4 ชั้น) โดยมีอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 15 คน เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 28/2561 เรื่อง รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานแสดงผลการเรียน ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (ภาคการศึกษาที่ 1) รวมทั้งสิ้น 5 ภาคการศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
Read More

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More

แคตตาล็อกแต่งบ้านที่หลายคนน่าจะชื่นชอบคงหนีไม่พ้นแคตตาล็อกของอิเกีย และนับเป็นของขวัญชั้นดีสำหรับใครที่คิดจะแต่งบ้านนี่คือ 7 เทรนด์แต่งบ้านที่หลายคนน่าจะได้ไอเดียสำหรับปีหน้า 1.แต่งบ้านโมโนโทน สไตล์โมโนโทนเป็นสไตล์การแต่งบ้านที่ไม่ใช่สไตล์ใหม่อะไร แต่สไตล์นี่มันช่างเป็นสไตล์ที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการนำโทนสีแบบเรียบง่าย ดูสงบมาตกแต่งอย่างเช่นสีน้ำเงินท้องทะเล ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งที่ผนัง ที่นอน ปลอกหมอน หรือแม้กระทั่งแจกันที่หน้าต่าง 2.จุดที่ไม่สมบูรณ์ ปกติถ้าเราจะตกแต่งบ้านมักเลือกใช้จุดกลมที่สมบูรณ์แบบมาตกแต่งบ้าน แต่สำหรับปีหน้าทางอิเกียกลับเลือกจุดที่ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นแบบแผนเข้ามาตกแต่งบ้านแทน ซึ่งมีทั้งพรม หมอน ที่มีลวดลายจุดแบบไม่สมบูรณ์ 3.รูปหกเหลี่ยม รูปทรงหกเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่น่าสนใจสำหรับปีหน้า โดยอาจเลือกกระเบื้องรูปทรงหกเหลี่ยมมาตกแต่งผนังที่เป็นโทนสีเดียวกัน จะเพิ่มลูกเล่นบนผนังได้เป็นอย่างดี 4.สีเทาเข้มสีที่น่าสนใจ สีเทาเข้มที่แม้จะให้อารมณ์แสดงความหดหู่ แต่มันกลับปรากฏอยู่ในแคตตาล็อกของอิเกีย ตั้งแต่โซฟาไปจนถึงห้องน้ำ สีเทาไม่รุนแรงเท่าสีดำ แต่มันก็น่าสนใจสำหรับการนำมาตกแต่งบ้าน 5.ลวดลายดอกไม้ตรงพื้นที่เหนือศีรษะ วอลล์เปเปอร์พรินท์ลายดอกไม้ขนาดใหญ่กลายเป็นลวดลายสำคัญในแคตตาล็อกเซ็ทนี้ และการนำลวดลายดอกไม้มาใช้นั้นถือว่ามีความคลาสสิกใช้ได้ตลอดเวลา 6.การตกแต่งที่ดูไม่อาร์ตแต่อาร์ต แทนที่จะเติมเต็มห้องด้วยงานศิลปะที่มีสีสัน การใช้วิธีการแปลกๆ กับงานศิลปะ เช่นแขวนกรอบรูปที่ว่างเปล่า หรือประดับด้วยกรอบหน้าต่างสีเดียวกับผนัง งานศิลป์ที่ดูไม่ศิลป์แต่ศิลป์คือสิ่งที่แนะนำ 7.โทนสีแบบเปื้อนฝุ่น หรือสะบัดด้วยฝีแปรง มีเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นในแคตตาล็อกที่ไม่ได้ใช้สีใดสีหนึ่งอย่างชัดเจน อย่างสีชมพูก็อาจจะไม่ได้ชมพูสดใสแบบที่เคยเห็น แต่มันก็ไม่ใช่สีชมพูหม่นขนาดนั้น ดังนั้นโทนสีสำหรับปีหน้าจะเป็นโทนสีแบบเปื้อนฝุ่นซะมากกว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ sanook.com
Read More

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิติต กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิประภัสสร”ให้แก่ นักศึกษาที่มี ความประพฤติดี เรียนดี คั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน มูลค่า 270,000 บาท ได้แก่ นาย ณัฐนนท์ บิตุเรศ นายจิตบุณย์ สัคคะนายก และนายชัยวัฒน์ แสนบุญส่ง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ และมีการมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่ทางบริษัท โดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ เป็นผู้มอบของที่ระลึกในครั้งนี้
Read More