ประกาศ – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ธนาคารกรุงเทพร่วมกับ MIT Sloan School of Management, USA จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Building Resilient Cities for the Future”ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โดยได้รับเกียรติจาก Professor ชั้นนำของ MIT ท่าน รมต. ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังตัวอย่างกรณีศึกษา การกำหนดนโยบายการสร้างเมืองที่เหมาะสม รวมถึงการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย งานสัมมนาจัดเป็นภาษาอังกฤษโดยมีล่ามแปลอังกฤษ-ไทย สำรองที่นั่งได้ที่คุณนภัค โทร.02-230-2655 Invitation to attend ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
Read More

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1XiAlCso7Ve-vF1KHkvXypiyRUs7ktaxv/view?usp=sharing ::คำชี้แจง:: ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เสียค่าใช้จ่ายคนละ 250.- บาท ท่านจะได้รับเสื้อและกางเกงกีฬา 1 ชุด และมีสิทธิ์เข้างานเลี้ยงสังสรรค์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561และกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลไซส์เสื้อ และการชำระเงิน กรุณาติดต่อสำนักงานโครงการที่ท่านสังกัด ผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา โครงสร้าง + คอนกรีต: คุณเพ็ญพิชชา (คุณน้ำ) T 02-470-9158 ขนส่ง + เทคนิคธรณี: คุณพชวรรณ (คุณอุ้ย) T 02-470-9155 ทรัพยากรน้ำ: สนง.ภาควิชา พี่แอม T 02-470-9135 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา: คุณจิราพร (คุณเอียด) T 02-470-9313 สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง: คุณอริสา (คุณอาย) T 02-470-8313 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละชั้นปีโดยตรง หมายเหตุ: ขนาดมาตรฐานไซส์เสื้อจะเหมือนกับเสื้อที่ใช้ในโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ปี 2561 SCAN ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 สำหรับบัณฑิตศึกษาภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น URL: https://goo.gl/forms/38rRTwMe2Kyb9wk02…
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 28/2561 เรื่อง รายชื่อนักเรียนโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานแสดงผลการเรียน ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (ภาคการศึกษาที่ 1) รวมทั้งสิ้น 5 ภาคการศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
Read More

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 62/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรโยธา)
Read More

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ 1. ศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล 2. จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อวันที่ 3 - 4 พ.ย. 61 ขอให้ประเมินกิจกรรมในระบบ New ACIS ภายในวันที่ 19 พ.ย. 61 ***หากไม่ประเมินภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 10 ชม.*** รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
Read More

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป 4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 5. มีความประพฤติดี  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 เอกสารประกอบข่าว > ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561 > ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561 > โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561
Read More

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ชั้นปีที่ 3 คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-2 ไม่ต่ากว่า 2.70 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา (ให้ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่4) ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามรายละเอียดลิ้งค์คลิก >> รายละเอียดการรับสมัครทุนต้นกล้าพฤกษา ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ.: https://drive.google.com/open?id=1eoD9Pz4dAWgYaaCVCbtO-YcaMMVDOS12 (MS Word)  **ขอรับเอกสารเฉพาะที่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนลงในไฟล์และสั่งพิมพ์เท่านั้น ไม่ขอรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ) ใบรับรองความประพฤติ https://drive.google.com/open?id=1oCFydzETTpO2yfoElAjh-dUQLvqD8YYJ ผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดให้พิมพ์ออกจากระบบ New ACIS หรือสำเนาTranscript ที่สำนักงานทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับสำเนาให้ระบุ "ใช้สำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนต้นกล้าพฤกษาเท่านั้น" ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ส่งเอกสารได้ที่: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:…
Read More