ทุนการศึกษา – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน) ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ชั้นปีที่ 3 คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-2 ไม่ต่ากว่า 2.70 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา (ให้ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่4) ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามรายละเอียดลิ้งค์คลิก >> รายละเอียดการรับสมัครทุนต้นกล้าพฤกษา ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้ แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ.: https://drive.google.com/open?id=1eoD9Pz4dAWgYaaCVCbtO-YcaMMVDOS12 (MS Word)  **ขอรับเอกสารเฉพาะที่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนลงในไฟล์และสั่งพิมพ์เท่านั้น ไม่ขอรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ) ใบรับรองความประพฤติ https://drive.google.com/open?id=1oCFydzETTpO2yfoElAjh-dUQLvqD8YYJ ผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดให้พิมพ์ออกจากระบบ New ACIS หรือสำเนาTranscript ที่สำนักงานทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารฉบับสำเนาให้ระบุ "ใช้สำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนต้นกล้าพฤกษาเท่านั้น" ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ส่งเอกสารได้ที่: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับ “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” มูลค่า ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายภูวฤทธิ ชัยสงครามและนางสาวสิริมน สิมาธรรมชัย
Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 1. ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา 2. บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด 3. ต้นกล้าโซโนม่า กรุณาคลิกลิงค์เพื่ออ่านรายละเอียด รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศแนบท้าย 1. นศ.ที่ได้รับทุนขอให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน กิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ (CE Zero Concept) 2. ขอให้นักศึกษาเตรียมสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย เท่านั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลลงในใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร 4. แนบสำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับรับทุนการศึกษาเท่านั้น) 5. ส่งเอกสารที่พี่แอม ณ สำนักงานภาควิชาฯ ภายจันทร์ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12:00 น. *หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์*
Read More

ประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้ 1. ทุน ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท 2. ทุน บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท 3. ทุนต้นกล้าโซโนม่า จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท รายละเอียดประกาศและคุณสมบัติผู้ขอรับทุน แบบคำขอรับทุนการศึกษา และพิมพ์ข้อมูลลงใน Microsoft Word เท่านั้น และส่งพร้อมกับหลักฐานอื่นดังประกาศ ระยะเวลาการสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561                              …
Read More

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะเริ่มพิจารณาทุนการศึกษา จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (คุณสมบัติผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4) จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม และมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61: ช่วงเวลากรอกใบสมัคร 1- 13 ส.ค. 61: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 - 17 ส.ค. 61: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ส.ค. 61: สอบสัมภาษณ์ 21 ส.ค. 61: ประกาศผลผู้สมควรได้รับทุน ประกาศทุน SONOMA: หมายเหตุ: กำหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
Read More

ประกาศจากมูลนิธิประภัสสรมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 ขอให้นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัท และเอกสารแนบ ได้ที่สนง.ภาควิชาฯ ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 14 ก.ย. 61 ค่ะ *กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาควิชาฯ เท่านั้น พี่อี๊ด/พี่แอม 02-470-9135* รายละเอียด
Read More