กิจกรรมภาควิชา – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก คุณสิงห์     มิตรตระกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส สมาร์ท จำกัด ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและตัวแทนเจ้าของโครงการก่อสร้าง บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์  มาบรรยายและแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์ในการทำงานวิศวกรโยธาในสาขาต่าง ๆ ซึ่งการมาบรรยายในครั้งนี้ได้ให้หลักและแนวคิดในการเป็นวิศวกรที่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงการให้ความรู้ต่างๆที่นอกเหนือจากศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวคิดในการเรียนและการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง 2408 dig dav
Read More

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เปิดสอนวิชา CVE236 Civil Engineering Materials ในภาคการศึกษา 2/2561 โดยมี ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร เป็นผู้สอน ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการผลิตปูนซีเมนต์ ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบคุณภาพปูนซีเมนต์ ศุนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน เอสซีจี และเทคโนโลยีการพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหัวดสระบุรี โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 77 คน เข้าเยี่ยมสถาที่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษารับความรู้ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เห็นกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และระบบการตรวจสอบต่างๆจากสถานที่ทำงานจริง โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้ต่อยอดต่อไปในอนาคต
Read More

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล          สุทธิธรรม และทีมงาน จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 60 คน  โดยมีหัวข้อเรื่อง เกี่ยวการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอันเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งอนาคตและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย(มอก.) ตลอดจนบทสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำโครงสร้างเหล็กมาใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้มาแนะนำ น้องๆนักศึกษาพร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 2019 (SSI4YE 2019) เพื่อให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและก่อสร้างอาคารสูง" ร่วมกับ บริษัท Bouygues-Thai จำกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ (Technical Director) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างและควบคุมงานการก่อสร้าง และคุณสมภพ พันพึ่ง (Deputy Lab QC. Manager) บรรยายเกี่ยวกับคอนกรีตที่ทำมาใช้งานและกระบวนการผลิต ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักการออกแบบและก่อสร้างอาคารสูง  ซึ่งเป็นข้อมูลในสายวิชาชีพ  โดยอาศัยหลักวิชาการทางทฤษฎีตามเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงในอนาคต
Read More

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมอาคารควบคุมและประมวลผล สถานีอุทกวิทยา และโครงการแก้มลิงของเขื่อน เพื่อใช้ประกอบการศึกษารายวิชา CVE101 World of Civil Engineering โดยมี รศ.ดร.นิตยา  หวังวงศ์วิโรจน์ เป็นผู้สอน ในการการเยี่ยมชมเขื่อนฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบของงานและบทบาทของวิศวกรโยธา สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ศึกษาและเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพวิศวกรต่อไปในอนาคต
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก ดร.วศิน เกียรติโกมล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คุณศิวกร อมตวีระกุล จาก บมจ.กาศยานไทย คุณเบญจวรรณ องอาจ จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคุณ เกวลี จุติปัญญา จาก บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรม / ทิศทางของการพัฒนา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาในอนาคต (สาขาวิศวกรรมขนส่ง) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระบบขนส่งทางอากาศ การจราจรบนถนน การออกแบบถนน การจัดการระบบไฟแดง การขนส่งคมนาคมต่างๆ รวมไปทั้งการให้แนวคิดการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต หลังจากการเรียนจบจะมีการวางแผนให้กับชีวิตอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อใช้ต่อยอดความรู้ต่อไปในอนาคต
Read More

เมื่อวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตเหล็กและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร. อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล (อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และคุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมธุรกิจ บมจ.มิลล์คอน สตีล มาให้ความรู้กับน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จำนวน 120 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์(CB4)ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดการแข่งขันกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์  รศ. ดร.สุทัศน์ สีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวการสนับสนุนการเล่นกีฬาและความสามัคคี  พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน  โดยในปีนี้ได้ทำการแบ่งสีเป็น 4 สี ประกอบไปด้วย สีฟ้า สีชมพู สีเทา และสีเขียว และทำการแข่งขันด้วยกีฬา 7 ประเภท อาทิ เช่น บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล ปิงปอง ฟุตบอล แบดมินตัน เทนนิส และ E-sport  ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นมา จนถึงวัน สุดท้าย วันที่ 21 มกราคม 2562 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬา ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน และจับฉลากรางวัลจากภาควิชาฯ โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1Fh_0Ak9lgYjrLclLeBsXcxgmqjHgxt0D
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และกำหนดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง  “ความคาดหวังของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา”   โดยมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  และรุ่นน้อง  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562  ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
Read More

รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/file/d/1XiAlCso7Ve-vF1KHkvXypiyRUs7ktaxv/view?usp=sharing ::คำชี้แจง:: ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เสียค่าใช้จ่ายคนละ 250.- บาท ท่านจะได้รับเสื้อและกางเกงกีฬา 1 ชุด และมีสิทธิ์เข้างานเลี้ยงสังสรรค์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561และกรุณาชำระเงินภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลไซส์เสื้อ และการชำระเงิน กรุณาติดต่อสำนักงานโครงการที่ท่านสังกัด ผู้ประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา โครงสร้าง + คอนกรีต: คุณเพ็ญพิชชา (คุณน้ำ) T 02-470-9158 ขนส่ง + เทคนิคธรณี: คุณพชวรรณ (คุณอุ้ย) T 02-470-9155 ทรัพยากรน้ำ: สนง.ภาควิชา พี่แอม T 02-470-9135 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา: คุณจิราพร (คุณเอียด) T 02-470-9313 สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง: คุณอริสา (คุณอาย) T 02-470-8313 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อกับผู้ประสานงานแต่ละชั้นปีโดยตรง หมายเหตุ: ขนาดมาตรฐานไซส์เสื้อจะเหมือนกับเสื้อที่ใช้ในโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ปี 2561 SCAN ลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 สำหรับบัณฑิตศึกษาภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เท่านั้น URL: https://goo.gl/forms/38rRTwMe2Kyb9wk02
Read More