กิจกรรมเพื่อสังคม – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมเพื่อสังคม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤสจิกายน 2561 โดยนำนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 81 คน เข้าศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรในสิ่งแวดล้อมจริง นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่าชุมชน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบฝายหินเรียงหินทิ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามวัฏจักรน้ำ (hydrologic cycle) ให้คงความสมดุลย์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
Read More

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องจากเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ทางสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้ร่วมกันจัดโครงการ Green Heart Camp มดรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว Civil Engineer KMUTT จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม บางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายและเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนานักศึกษาของมจธ.ให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเป็น Change Agent ในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเหล่านี้ไปเผยแพร่และขยายผลต่อชุมชนและสังคม อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติสืบต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 220 คน ประมวลภาพ#แรกพบมดโยธา2018 [FULL] จากพี่ปิ๊ป https://drive.google.com/folderview?id=1fdEGlfL0Etbi2SuZL5Vlb4howbSfBlpb จากพี่นัท https://drive.google.com/drive/u/3/folders/110UVbDaz-ecloRUOqFKL5ZV9k0lRxajr จากน้องเอก https://drive.google.com/drive/folders/1BPopVrCAv7SsHKEBFzqzFmzBj1kOc0Gp
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดการประชุม “การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการจราจรและทางเท้าในบริเวณถนนพุทธบูชา” โดยมีอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดการประชุม และมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 คน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลหลัก โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้มาร่วมประชุมประมาณ 30 คน ทั้งที่เป็นชาวบ้านซึ่งตัวแทนภาคประชาชน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและจราจร สจส. กทม. วิศวกรโยธา ฝ่ายเทศกิจจากเขตทุ่งครุ และสารวัตรจากสถานีตำรวจนครบาล เขตราษฎร์บูรณะ หลังจากประชุมหารือเสร็จสิ้นได้รับเกียรติจาก รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้เกียรติมากล่าวปิดงาน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัด จัดกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานในเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ไปยังวิทยาเขตบางขุนเทียน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน อาทิเช่นกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนนักศึกษา กิจกรรมสร้างความรักและความภาคภูมิใจของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ KMUTT Green Heart กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 412 คน
Read More