ความสำเร็จ – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ Innovation and Technology Leader และ คุณ มนสิช สาริกะภูติ Research and Innovation Center Director พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องในความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานทางด้านวิชาการที่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมในด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลทุนSCG Chair Professor หรือทุนศาสตราภิชาน เป็นทุนที่บริษัท Siam Cement Group (SCG)จัดขึ้น เพื่อมอบให้เป็นเกียรติ และยกย่องผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนเพื่องานวิชาการ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิชาการ ในการนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ของแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มมหัวข้อปริญญานิพนธ์ : ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ โดยมีสมาชิกได้แก่ นายกมลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ นายภัควัฒน์ เกิดสุข และนายปุณณชัย  ชวนบุญ  2.กลุ่มหัวข้อปริญญานิพนธ์ : การศึกษาพฤติกรรมแปเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น โดยมีสมาชิกได้แก่ นายภูริเดช ชาญสวัสดิ์ นายศิริศักดิ์ นาคเเก้ว และนายสัจจพงษ์ แสงแผน ที่เข้ารวมแข่งขัน โครงการ SSI4YE2018 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านรอบคัดเลือกการประกวด "สุดยอดปริญญานิพนธ์“ ในรอบแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเงินรางวัล ทีมละ 20,000 บาท และได้สิทธ์เข้าไปแข่งขันต่อ ในรอบชิงชนะเลิศใน เดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ
Read More

 ดร.วศิน เกียรติโกมล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับทุนและรับรางวัลวิจัยภายนอก จาก Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation ในการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง A Study for Behavior and Traffic Law Compliance of Motorcycles at Crosswalks  จัดโดย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation And Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมยู สาธร กรุงเทพฯ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชากรรมวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชากรรมอาหาร คว้าอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF Index) ปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)นอกจากนี้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 1 มากที่สุด (4 กลุ่มสาขาวิชา จากทั้งหมด 6 กลุ่มสาขาวิชา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขาสืบค้นได้จากhttps://www.trf.or.th/trf-announcement/13137-trf-index-2560
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ​ 12​ มหาวิทยาลัย​ไทย​ และในฐานะภาควิชาวิศวกรรมโยธ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ ขอร่วมภูมิใจจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2019​ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี​ Times Higher Education World University Rankings by Subject : Engineering and Technology อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26.7 คะแนน อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22.3 คะแนน อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21.0 คะแนน อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 20.9 คะแนน อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20.3 คะแนน อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19.7 คะแนน อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18.8 คะแนน อันดับที่ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18.1 คะแนน อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ทีมนักศึกษา “GREEN HEART” มจธ. รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน "KMUTT Say No to single use plastic" โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนที่ประเทศเกาหลีใต้ รายนามผู้ร่วมนำเสนอโครงการ นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นางสาววาสนา สนใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพล พัดมณี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นางสาวปรียาธิดา ศรีจักร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัล Best Practice : Sustainable Mobility จากผลงาน “ การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า KMUTT Walk and Bike Society” จากงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 (SUN Thailand 2018) “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561 :…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับ “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” มูลค่า ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายภูวฤทธิ ชัยสงครามและนางสาวสิริมน สิมาธรรมชัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
Read More

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวต้อนรับ คณะสื่อสัญจร “การจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของโบราณสถาน” เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน จัดโดย สกว.ร่วมกับ มจธ. ภายในงานมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. แถลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยมีคณะวิจัยราย งานผลการวิจัยด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ประกอบด้วย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าชุดโครงการ “อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม” รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย” ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นักวิจัยร่วมโครงการฯ และนายเสน่ห์ มหาผล หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมพาสื่อมวลชนชมห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างปูนในแต่ละช่วงอายุ การทดสอบก้อนตัวอย่างแบบไม่ทำลาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
Read More