ข่าวสาร – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 33 คน เข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ "Post-tensioned slab" และ "Slip form" ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design) โดยมี ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้พานักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่โครงการก่อสร้างบ้าน Centro (RAMA II- Phutthabucha) ของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ณ ถนนพุทธบูชา 32 ใกล้     มหาวิทยาลัยฯ โดยการดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ที่มีความทันสมัยและตรงเนื้อหาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งนักศึกษาจะได้เชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไปในอนาคต การดูงานในครั้งมี ดร. ธงชัย โพธิ์ทอง เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าดูงาน
Read More

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Dipti Ranjan Sahoo Administrative Incharge  Department of Civil Engineering, Indian Institute of Technology Delhi (INDIA) มาบรรยาย พิเศษหัวข้อเรื่อง “Hybrid Simulation and Testing Technique in Civil Engineering Applications” โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ชั้น 4  อาคารวิศววัฒนะ(อาคาร 4 ชั้น) โดยมีอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 15 คน เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้
Read More

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 จำนวน 28 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More

อังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิติต กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิประภัสสร”ให้แก่ นักศึกษาที่มี ความประพฤติดี เรียนดี คั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน มูลค่า 270,000 บาท ได้แก่ นาย ณัฐนนท์ บิตุเรศ นายจิตบุณย์ สัคคะนายก และนายชัยวัฒน์ แสนบุญส่ง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ และมีการมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณให้แก่ทางบริษัท โดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ เป็นผู้มอบของที่ระลึกในครั้งนี้
Read More

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Professor Rafat Siddique Dean of Research and Sponsored Projects & Senior Professor of Civil Engineering, Thapar Institute of Civil Engineerin & Technology (Deemed University), Patiala, INDIA มาบรรยาย หัวข้อเรื่อง Role of Industrial By-Products in the Development of Sustainable Concrete for Circular Economy แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา อาจารย์จากสถาบันข้างนอกและผู้สนใจ จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคาร วิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และด้านจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤสจิกายน 2561 โดยนำนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 81 คน เข้าศึกษาดูงานเขื่อนภูมิพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเรียนรู้งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรในสิ่งแวดล้อมจริง นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่าชุมชน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยก่อสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบฝายหินเรียงหินทิ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามวัฏจักรน้ำ (hydrologic cycle) ให้คงความสมดุลย์ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ทีมนักศึกษา “GREEN HEART” มจธ. รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน "KMUTT Say No to single use plastic" โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย” โดยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และได้รับโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนที่ประเทศเกาหลีใต้ รายนามผู้ร่วมนำเสนอโครงการ นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นางสาววาสนา สนใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นายณัฐพล พัดมณี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นางสาวปรียาธิดา ศรีจักร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัล Best Practice : Sustainable Mobility จากผลงาน “ การสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้า KMUTT Walk and Bike Society” จากงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 (SUN Thailand 2018) “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561 :…
Read More

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายกระบวกการสร้างบ้าน โครงการ แกรนดิโอ บางแค ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้พาเข้าชมโครงการฯและดูกระบวนการสร้างบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้ถามคำถามอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
Read More