ข่าวสาร – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก คุณสิงห์     มิตรตระกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส สมาร์ท จำกัด ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและตัวแทนเจ้าของโครงการก่อสร้าง บันยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์  มาบรรยายและแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์ในการทำงานวิศวกรโยธาในสาขาต่าง ๆ ซึ่งการมาบรรยายในครั้งนี้ได้ให้หลักและแนวคิดในการเป็นวิศวกรที่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงการให้ความรู้ต่างๆที่นอกเหนือจากศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวคิดในการเรียนและการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง 2408 dig dav
Read More

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เปิดสอนวิชา CVE236 Civil Engineering Materials ในภาคการศึกษา 2/2561 โดยมี ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร เป็นผู้สอน ได้พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการผลิตปูนซีเมนต์ ห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบคุณภาพปูนซีเมนต์ ศุนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน เอสซีจี และเทคโนโลยีการพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหัวดสระบุรี โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 77 คน เข้าเยี่ยมสถาที่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักศึกษารับความรู้ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เห็นกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และระบบการตรวจสอบต่างๆจากสถานที่ทำงานจริง โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และใช้ต่อยอดต่อไปในอนาคต
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.Dr. Tomohito J. Yamada of River and Watershed Engineering จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยาย หัวข้อเรื่อง Forecast of Rainfall based on Weather Pattern Recognition in Thailand and Japan  แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท เอก และคณาจารย์ จำนวน 10 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4 ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Read More

มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ Innovation and Technology Leader และ คุณ มนสิช สาริกะภูติ Research and Innovation Center Director พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องในความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานทางด้านวิชาการที่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมในด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง รางวัลทุนSCG Chair Professor หรือทุนศาสตราภิชาน เป็นทุนที่บริษัท Siam Cement Group (SCG)จัดขึ้น เพื่อมอบให้เป็นเกียรติ และยกย่องผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนเพื่องานวิชาการ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิชาการ ในการนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม์ (วสท.)และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 80 คน ในหัวข้อเรื่อง บทบาทของวิศวกรโยธาในสังคมและระบบเศรษฐกิจของโลกในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการมาบรรยายในครั้งนี้ได้ให้หลักและแนวคิดในการเป็นวิศวกรที่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคตรวมไปถึงการให้ความรู้ต่างๆที่นอกเหนือจากศาสตร์ความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นแนวคิดในการเรียนและการพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง 2408 sdr sdr sdr
Read More

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) และเจ้าหน้าที่กระทรวงการก่อสร้างจากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 14 คน ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้เข้าฟังการบรรยายแนะนำภาควิชาฯ โดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลังจากนั้นก็ได้เข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ ซึ่งการมาเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน อีกทั้งมาศึกษาข้อมูลเพื่อนำกลับไปพัฒนาต่อที่ประเทศเมียนมาร์
Read More

โครงการ 2B-KMUTT เป็นเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับเยาวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตทั้งยังทำให้นักเรียนในระดับมัธยมได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 15 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 16 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 200 คน โดยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่มาเข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมสังคม และได้เห็นสังคมในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้น้องๆนักเรียนได้ใช้กิจกรรมครั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเรียนด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นช่วงวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 10 เมษายน 2562
Read More

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Professor Long-yuan Li Professor of Structural Engineering จาก University of Plymouth ประเทศอังกฤษ มาบรรยาย หัวข้อเรื่อง Research on FA-GGBS-HMNS based geopolymer concrete in Plymouth  แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท เอก และคณาจารย์ จำนวน 20 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ของแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มมหัวข้อปริญญานิพนธ์ : ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ โดยมีสมาชิกได้แก่ นายกมลวรรธน์ กิตติโพวานนท์ นายภัควัฒน์ เกิดสุข และนายปุณณชัย  ชวนบุญ  2.กลุ่มหัวข้อปริญญานิพนธ์ : การศึกษาพฤติกรรมแปเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น โดยมีสมาชิกได้แก่ นายภูริเดช ชาญสวัสดิ์ นายศิริศักดิ์ นาคเเก้ว และนายสัจจพงษ์ แสงแผน ที่เข้ารวมแข่งขัน โครงการ SSI4YE2018 ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านรอบคัดเลือกการประกวด "สุดยอดปริญญานิพนธ์“ ในรอบแรก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเงินรางวัล ทีมละ 20,000 บาท และได้สิทธ์เข้าไปแข่งขันต่อ ในรอบชิงชนะเลิศใน เดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ
Read More

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล          สุทธิธรรม และทีมงาน จากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 60 คน  โดยมีหัวข้อเรื่อง เกี่ยวการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาอันเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งอนาคตและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย(มอก.) ตลอดจนบทสรุปถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำโครงสร้างเหล็กมาใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมกันนี้ได้มาแนะนำ น้องๆนักศึกษาพร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers 2019 (SSI4YE 2019) เพื่อให้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More