ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. ศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา
2. บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด
3. ต้นกล้าโซโนม่า

กรุณาคลิกลิงค์เพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศแนบท้าย

1. นศ.ที่ได้รับทุนขอให้เข้าร่วมพิธีมอบทุน กิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ (CE Zero Concept)
2. ขอให้นักศึกษาเตรียมสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารกรุงไทย เท่านั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลลงในใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสาร
4. แนบสำเนาบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง ใช้สำหรับรับทุนการศึกษาเท่านั้น)
5. ส่งเอกสารที่พี่แอม ณ สำนักงานภาควิชาฯ ภายจันทร์ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 12:00 น.

*หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์*

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ