ประชาสัมพันธ์ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)

 

ขอมอบ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ชั้นปีที่ 3

คุณสมบัติเป็นนักศึกษาเรียนดี ที่มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-2 ไม่ต่ากว่า 2.70 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา (ให้ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาจนจบการศึกษาชั้นปีที่4)

ศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามรายละเอียดลิ้งค์คลิก >> รายละเอียดการรับสมัครทุนต้นกล้าพฤกษา

ให้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้

  1. แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มจธ.: https://drive.google.com/open?id=1eoD9Pz4dAWgYaaCVCbtO-YcaMMVDOS12 (MS Word)  **ขอรับเอกสารเฉพาะที่ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนลงในไฟล์และสั่งพิมพ์เท่านั้น ไม่ขอรับเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ)
  2. ใบรับรองความประพฤติ https://drive.google.com/open?id=1oCFydzETTpO2yfoElAjh-dUQLvqD8YYJ
  3. ผลการเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดให้พิมพ์ออกจากระบบ New ACIS หรือสำเนาTranscript ที่สำนักงานทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. เอกสารฉบับสำเนาให้ระบุ “ใช้สำหรับสมัครเพื่อขอรับทุนต้นกล้าพฤกษาเท่านั้น”

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

ส่งเอกสารได้ที่: สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: พี่อี๊ด พี่แอม โทร. 02-470-9135

หมายเหตุ: ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วน และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ