Tour KMUTT 2018 – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Tour KMUTT 2018

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯแก่น้องๆนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆนอกมหาวิทยาลัย ให้เข้ามาชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อโครงการว่า Tour KMUTT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และพี่ๆนักศึกษาปัจจุบัน โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร