เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Central Office

น.ส. พวงทอง ทองบริสุทธิ์

Ms. Puangthong Thongborisut

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9135
Email: puangthong.tho@kmutt.ac.th

  นางตวงพร ชินณะราศรี

Mrs. Tuangporn Chinnarasri

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9130
Email: tuangporn.chi@kmutt.ac.th

  น.ส. อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

Ms. Angkanarat Kanjanamaneenil

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บธ.บ. (บัญชี) M.Sc. (Management)
Tel: 02 470 9134
Email: angkanarat.kan@kmutt.ac.th

น.ส. ฐิติพร มะรังสี

Ms. Thitiporn Marangsee

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Tel: 02 470 9135
Email: thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

นางนวลหงส์ วรรธนะประทีป

Mrs. Nuallahong Vardhanapradipa

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (ชีววิทยา)
บธ.ม. (การจัดการ)
Tel: 02 470 9136
Email: Nuallahong.var@kmutt.ac.th

น.ส. สาวิตรี เครือภู่

Ms. Sawitee Krueaphu

พนักงานบริการ (สำนักงานกลาง)

Tel: 02 470 9135
Email: sawitee.kru@kmutt.ac.th

น.ส. พวงทอง ทองบริสุทธิ์

Ms. Puangthong Thongborisut

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9135
Email: puangthong.tho@kmutt.ac.th

 

นางตวงพร ชินณะราศรี

Mrs. Tuangporn Chinnarasri

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9130
Email: tuangporn.chi@kmutt.ac.th

 

น.ส. อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

Ms. Angkanarat Kanjanamaneenil

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บธ.บ. (บัญชี) M.Sc. (Management)
Tel: 02 470 9134
Email: angkanarat.kan@kmutt.ac.th

น.ส. ฐิติพร มะรังสี

Ms. Thitiporn Marangsee

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Tel: 02 470 9135
Email: thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

นางนวลหงส์ วรรธนะประทีป

Mrs. Nuallahong Vardhanapradipa

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (ชีววิทยา)
บธ.ม. (การจัดการ)
Tel: 02 470 9136
Email: Nuallahong.var@kmutt.ac.th

น.ส. สาวิตรี เครือภู่

Ms. Sawitee Krueaphu

พนักงานบริการ (สำนักงานกลาง)

Tel: 02 470 9135
Email : sawitee.kru@kmutt.ac.th

General Technician

นายมนเทียร ธินิศิริ

Mr. Monthian Tinisiri

นายช่างเทคนิค

บธ.บ (การจัดการงานก่อสร้าง)
คอ.บ. (โยธา)
Tel: 02 470 9153
Email: monthian.tin@kmutt.ac.th

นายรัชพล สุขจันทร์

Mr. Rachapol Sukjan

นายช่างเทคนิค

ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
Tel: 02 470 9300
Email: rachapol.suk@kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

Mr. Phutawan Yawananont

นายช่างเทคนิค

คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหการ)
Tel: 02 470 9318
Email: phutawan.yaw@kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์  วงศ์อนันต์

Mr. Natthanan Wonganan

นายช่างเทคนิค

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Tel: 02 470 9152
Email: natthanan.won@kmutt.ac.th

น.ส.พชวรรณ  ดิษฐาเนตร

Ms. Potchawan Ditthanate

นายช่างเทคนิค

คอ.บ. (ครุศาสตร์โยธา)
Tel: 02 470 9155
Email: potchawan.dit@kmutt.ac.th

นายณรงค์พัฒน์  นาคปฐม

Mr. Narongpat Nakpathom

นายช่างเทคนิค

ปวส. (ช่างก่อสร้าง)
Tel: 02 470 9135
Email: narongpat.nak@kmutt.ac.th

นายมนเทียร ธินิศิริ

Mr. Monthian Tinisiri

นายช่างเทคนิค

บธ.บ (การจัดการงานก่อสร้าง)
คอ.บ. (โยธา)
Tel: 02 470 9153
Email: monthian.tin@kmutt.ac.th

นายรัชพล สุขจันทร์

Mr. Rachapol Sukjan

นายช่างเทคนิค

ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
Tel: 02 470 9300
Email: rachapol.suk@kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

Mr. Phutawan Yawananont

นายช่างเทคนิค

คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหการ)
Tel: 02 470 9318
Email: phutawan.yaw@kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์  วงศ์อนันต์

Mr. Natthanan Wonganan

นายช่างเทคนิค

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Tel: 02 470 9152
Email: natthanan.won@kmutt.ac.th

น.ส.พชวรรณ  ดิษฐาเนตร

Ms. Potchawan Ditthanate

นายช่างเทคนิค

คอ.บ. (ครุศาสตร์โยธา)
Tel: 02 470 9155
Email: potchawan.dit@kmutt.ac.th

นายณรงค์พัฒน์  นาคปฐม

Mr. Narongpat Nakpathom

นายช่างเทคนิค

ปวส. (ช่างก่อสร้าง)
Tel: 02 470 9135
Email: narongpat.nak@kmutt.ac.th

Educational Technologist

นายดนัย ดามาอู

Mr. Danai Damaau

นักเทคโนโลยีการศึกษา

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Tel: 02 470 9306
Email: danai.dam@kmutt.ac.th

นายดนัย ดามาอู

Mr. Danai Damaau

นักเทคโนโลยีการศึกษา

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Tel: 02 470 9306
Email: danai.dam@kmutt.ac.th

Support Staffs Other Program

น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

Ms. Pensri Maungchum

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

อบ. (ภาษาไทย)
Tel: 02 470 9307
Email: pensri.mau@kmutt.ac.th

น.ส.บุญนุช ศรีวรวรรณ์

Ms. Boonyanuch Sriworawan

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
Tel: 02 470 9307
Email: boonyanuch.sri@kmutt.ac.th

  น.ส.จิตเรศ ดำรงรัตน์

Ms. Jittaret Damrongrat

ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)
วศ.บ. (โยธา)วศ.ม. (วิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง)
Tel: 02 470 8313
Email: jittaret.dam@kmutt.ac.th

น.ส.อริสา นิ่มประคอง

Ms. Arisa Nimprakhong

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป)
Tel: 02 470 8313
Email: Arisa.nim@kmutt.ac.th

นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

Mrs. Rangsiya Hwangrungcharoen

พนักงานบริการ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Tel: 02 470 8313
Email: rangsiya.hwa@kmutt.ac.th

  นางสุชาดา ไวยวุทธิ

Mrs. Suchada Vaiyawutthi

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9133
Email: suchada.vai@kmutt.ac.th

น.ส.จิราพร โสมแก้ว

Ms. Jiraporn Somkaew

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Tel: 02 470 9133
Email: jiraporn.som@kmutt.ac.th

น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

Ms. Pensri Maungchum

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

อบ. (ภาษาไทย)
Tel: 02 470 9307
Email: pensri.mau@kmutt.ac.th

น.ส.บุญนุช ศรีวรวรรณ์

Ms. Boonyanuch Sriworawan

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
Tel: 02 470 9307
Email: boonyanuch.sri@kmutt.ac.th

 

น.ส.จิตเรศ ดำรงรัตน์

Ms. Jittaret Damrongrat

ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)
วศ.บ. (โยธา)วศ.ม. (วิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง)
Tel: 02 470 8313
Email: jittaret.dam@kmutt.ac.th

น.ส.อริสา นิ่มประคอง

Ms. Arisa Nimprakhong

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป)
Tel: 02 470 8313
Email: Arisa.nim@kmutt.ac.th

นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

Mrs. Rangsiya Hwangrungcharoen

พนักงานบริการ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Tel: 02 470 8313
Email: rangsiya.hwa@kmutt.ac.th

 

นางสุชาดา ไวยวุทธิ

Mrs. Suchada Vaiyawutthi

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9133
Email: suchada.vai@kmutt.ac.th

น.ส.จิราพร โสมแก้ว

Ms. Jiraporn Somkaew

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Tel: 02 470 9133
Email: jiraporn.som@kmutt.ac.th