ปรัชญาการศึกษา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญาการศึกษา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

ปรัชญาการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ใช้ปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีปรัชญาคือ

“ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ

ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด

(The Trained Man Wins)”

ปณิธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีปณิธานในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

  1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยให้ความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ  มีสำนึกทางสังคมและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาที่สองคล้องกับความต้องการของประเทศ
  3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาควิชาฯ
  5. สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในภาควิชาฯ เพื่อความสามัคคีรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีวิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานว่า

“มุ่งก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

(Destination of Professional Development in Civil Engineering)”

วัตถุประสงค์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา  มีความรู้และความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือทำวิจัยในระดับสูง
  2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเชิงวิศวกรรมอย่างแท้จริง
  3. เพื่อให้บริการวิชาพื้นฐานและวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาแก่ภาควิชาฯ ต่างๆ
  4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
  5. ปลูกฝังให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ