admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 2 of 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 81 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2020 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี โดยศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานฯและเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE112 CIVIL ENGINEERING WORKSHOP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

  ฟอร์มส่งเล่ม - บทความโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 401 คู่มือและแนวทางการทำงานseniorprojectตารางสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 401 *** หมายเหตุ : ให้ นศ เตรียม presentation ไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม 10 นาที
Read More

เปิดรับสมัครโครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564 โครงการปกติ และโครงการนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันนี้ถึง 21 มกราคม 2563 https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1/active1--64
Read More

ด้วยมหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ หากนักศึกษาคนใดที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัคร และส่งให้กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษาได้เลยครับ รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ  AP ACADEMY LAB เป็นจำนวน 81 คน โดยมี ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากทีม AP ACADEMY LAB บรรยายเกี่ยวกับ Project Life Cycle และ ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และ งานโครงสร้าง ในภาคบ่ายเดินทางไปยังโครงการ The City พระราม2-พุทธบูชา ได้รับเกียรติจากผู้จัดการโครงการแนะนำโครงการทั้งหมด แยกออกได้เป็น งานเสาเข็ม งานฐานราก งานระบบใต้พื้นชั้น1(ประปา,สุขาภิบาล,ท่อกำจัดปลวก) งานโครงสร้าง(เสา,คาน,พื้น) งานผนังก่ออิฐ รวมไปถึงได้เข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในสโมสรส่วนกลาง นอกจากนี้ยังได้คำแนะนำแนวทางในการเรียนและการทำงานรวมถึงความมั่นคงในอาชีพการงานอีกด้วย ทั้งนี้การศึกษาดูงาน ณ AP ACADEMY LAB ทำให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากและสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Read More

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ) เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Obayashi จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 45 คน โดยมี ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล เป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมงาน CPAC Post tension ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ขั้นตอนการติดตั้งแนวเหล็กเสริมอัดแรง การดึงเส้นลวดด้วยชุดอุปกรณ์และยังได้เข้าร่วมการอบรมงานติดตั้งและควบคุมงานโครงหลังคา โดยวิศวกรมืออาชีพจาก Thai Obayashi นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้วยังทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น
Read More