งานศิษย์เก่า Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: งานศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอเเสดงความยินดีกับ คุณชูโชค ศิวะคุณากร ในโอกาสรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ศิษย์เก่าโยธารุ่น23 ที่รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ วาระปี 2564-2567
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชยธรรม์ พรหมศร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE25) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา ครั้งที่ 3” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ทั้งปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว มีโอกาสได้สร้างสายพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีนักศึกษาปัจจุบันช่วยจัดงาน และมีพิธีมุทิตตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การมอบโล่รางวัลแด่ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณ ลาน ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คนแรก ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow ด้านการเรียนการสอน ตามกรอบ UK Professional Standard Framework (UK PSF) จากสถาบัน Advance HE ประเทศอังกฤษ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นาย พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย นักศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้หัวข้องานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย กรณีศึกษาวัดหลังคาขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น “งานวิจัยเด่น” 1 ใน 25 ผลงาน จากผลงานทั้งสิ้น 221 ผลงาน ในงานการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยประเภท ความนิยมด้านผลงานวิจัยและความนิยมด้านการนำเสนอ จากกลุ่มงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
Read More

โครงการWorkshop การยื่นขอสามัญวิศวกรโยธา จัดโดยชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ    วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และทีมงานมาบรรยาย ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าโยธาและผู้ที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 15  มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้อง C04-202 ชั้น 2  อาคารวิศววัฒนะ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read More