ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์พิเศษ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์พิเศษ

Specialists

  ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (U. of Alberta, Canada)
Tel: 02 470 9142

  Assoc.Prof.Dr.Anatoli Loutsiouk
ประวัติ
Tel: 02 470 9319
Email: loutsiouk.ana@kmutt.ac.th
loutsiouk@gmail.com
loutsiouk@hotmail.com
 
ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (U. of Alberta, Canada)
Tel: 02 470 9142

 
Assoc.Prof.Dr.Anatoli Loutsiouk
ประวัติ
Tel: 02 470 9319
Email: loutsiouk.ana@kmutt.ac.th
loutsiouk@gmail.com
loutsiouk@hotmail.com