อาจารย์ประจำสาขา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ประจำสาขา

Structural Engineering

  รศ. ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

Assoc. Prof. Dr. Somkiat Rungthongbaisuree

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มก.
M.Eng. (Civil, Kyoto U.)
D.Eng. (Civil, Kyoto U.)
Tel: 02 470 9139
Email: somkiat.run@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

Prof. Dr. Somchai Chucheepsakul

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

วศ.บ.โยธา, จุฬาฯ
M.Sc. (Civil, U. of Texas at Arlington)
Ph.D.(Civil, U. of Texas at Arlington)
Tel: 02 470 8003, 02 470 9133
Email: somchai.chu@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. Sutat  Leelataviwat

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.S. (Civil , U. of Michigan)
Ph.D.(Civil , U. of Michigan)
Tel: 02 470 9131
Email: sutat.lee@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล

Assist. Prof. Dr. Aphinat   Ashakul

ผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng (Civil, IIT)
Ph.D. (Civil, Virginia Tech)
Tel: 02 470 9148
Email: aphinat.ash@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

Prof. Dr. Chai Jaturapitakkul

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng.(Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, New Jersey Inst. of Tech.)
Tel: 02 470 9314
Email: chai.jat@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน

Assoc. Prof. Dr. Tawich Pulngern

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9145
Email: tawich.pul@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  อ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

Aj. Aikachai Pattarawongpiboon

หัวหน้าศูนย์ทดสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
Tel: 02 470 9301
Email: aikachai.pat@kmutt.ac.th

รศ. เอนก ศิริพานิชกร

Assoc. Prof. Anek Siripanichgorn

ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิศวกรรม
ผอ. สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Structure, AIT)
Tel: 02 470 9309
Email: anek.sir@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช

Dr. Julapot Chiravachradej

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

B.Eng. (1st Hons., Civil, UWS)
M.Sc. (Dist, UWS)
Ph.D. (Civil, UWS)
Tel: 02 470 9149
Email: julapot.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

Assist. Prof. Dr. Chainarong Athisakul

รองผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9143
Email: chainarong.ath@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

Assoc. Prof. Dr. Weerachart Tangchirapat

รองผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คอ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มจธ.
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
Tel: 02 470 9322
Email: Weerachart.tan@kmutt.ac.th

งานวิจัย1    งานวิจัย2

ผศ. ดร. บุญมี ชินนาบุญ

Assist. Prof. Dr. Boonme Chinnaboon

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มจธ.
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
Tel: 02 470 9147
Email: Boonme.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

Asst. Prof. Dr. Raktipong  Sahamitmongkol

รองผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและการเงิน

วศ.บ (เกียรตินิยม) โยธา, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มธ.
M.Eng. (Civil, The University of Tokyo)
Ph.D. (Civil, The University of Tokyo)
Tel: 02 470 9312
Email: Raktipong.sah@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

Dr. Ekkachai  Yooprasertchai

วศ.บ (เกียรตินิยม) โยธา, มม.
M.Eng. (Structure, AIT)
D.Eng.(Structure, AIT)
Tel: 02 470 9321
Email: Ekkachai.yoo@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

Assoc. Prof. Dr. Somkiat Rungthongbaisuree

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มก.
M.Eng. (Civil, Kyoto U.)
D.Eng. (Civil, Kyoto U.)
Tel: 02 470 9139
Email: somkiat.run@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

Prof. Dr. Somchai Chucheepsakul

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

วศ.บ.โยธา, จุฬาฯ
M.Sc. (Civil, U. of Texas at Arlington)
Ph.D.(Civil, U. of Texas at Arlington)
Tel: 02 470 8003, 02 470 9133
Email: somchai.chu@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. Sutat  Leelataviwat

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.S. (Civil , U. of Michigan)
Ph.D.(Civil , U. of Michigan)
Tel: 02 470 9131
Email: sutat.lee@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล

Assist. Prof. Dr. Aphinat   Ashakul

ผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng (Civil, IIT)
Ph.D. (Civil, Virginia Tech)
Tel: 02 470 9148
Email: aphinat.ash@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

Prof. Dr. Chai Jaturapitakkul

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng.(Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, New Jersey Inst. of Tech.)
Tel: 02 470 9314
Email: chai.jat@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน

Assoc. Prof. Dr. Tawich Pulngern

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9145
Email: tawich.pul@kmutt.ac.th

งานวิจัย

อ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

Aj. Aikachai Pattarawongpiboon

หัวหน้าศูนย์ทดสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
Tel: 02 470 9301
Email: aikachai.pat@kmutt.ac.th

รศ. เอนก ศิริพานิชกร

Assoc. Prof. Anek Siripanichgorn

ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิศวกรรม
ผอ. สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Structure, AIT)
Tel: 02 470 9309
Email: anek.sir@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช

Dr. Julapot Chiravachradej

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

B.Eng. (1st Hons., Civil, UWS)
M.Sc. (Dist, UWS)
Ph.D. (Civil, UWS)
Tel: 02 470 9149
Email: julapot.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

Assist. Prof. Dr. Chainarong Athisakul

รองผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9143
Email: chainarong.ath@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

Assoc. Prof. Dr. Weerachart Tangchirapat

รองผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คอ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มจธ.
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
Tel: 02 470 9322
Email: Weerachart.tan@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร. บุญมี ชินนาบุญ

Assist. Prof. Dr. Boonme Chinnaboon

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มจธ.
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
Tel: 02 470 9147
Email: Boonme.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

Asst. Prof. Dr. Raktipong  Sahamitmongkol

รองผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและการเงิน

วศ.บ (เกียรตินิยม) โยธา, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มธ.
M.Eng. (Civil, The University of Tokyo)
Ph.D. (Civil, The University of Tokyo)
Tel: 02 470 9312
Email: Raktipong.sah@kmutt.ac.th

งานวิจัย


ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย

Dr. Ekkachai  Yooprasertchai

วศ.บ (เกียรตินิยม) โยธา, มม.
M.Eng. (Structure, AIT)
D.Eng.(Structure, AIT)
Tel: 02 470 9321
Email: Ekkachai.yoo@kmutt.ac.th

งานวิจัย

Geo-technical Engineering

ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว

Asst. Prof. Dr. Sompote Youwai

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng. (Civil, AIT)
D.Eng.(Civil, AIT)
Tel: 02 470 9308
Email: sompote.you@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

Assoc. Prof. Dr. Phanuwat Suriyachat

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะการ, มอ.)
M.Eng. (Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, McGill U.)
Tel: 02 470 9320
Email: phanuwat.sur@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

Assoc. Prof. Dr. Pornkasem Jongpradist

ว.ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (Civil, Tokyo U.)
Ph.D. (Civil, Tokyo U.)
Tel: 02 470 9305
Email: pornkasem.jon@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล

Assoc. Prof. Dr. Warat Kongkitkul

รองผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, Tokyo U.)
Tel: 02 470 9304
Email: warat.kon@kmutt.ac.th

งานวิจัย

Dr. Goran Arangjelovski

Lecturer

B.Eng. (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia)
M.Eng. (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia)
Ph.D. (University of Tokyo, Japan)
Tel: 02 470 9146

งานวิจัย

ผศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว

Asst. Prof. Dr. Sompote Youwai

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng. (Civil, AIT)
D.Eng.(Civil, AIT)
Tel: 02 470 9308
Email: sompote.you@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

Assoc. Prof. Dr. Phanuwat Suriyachat

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะการ, มอ.)
M.Eng. (Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, McGill U.)
Tel: 02 470 9320
Email: phanuwat.sur@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

Assoc. Prof. Dr. Pornkasem Jongpradist

ว.ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (Civil, Tokyo U.)
Ph.D. (Civil, Tokyo U.)
Tel: 02 470 9305
Email: pornkasem.jon@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล

Assoc. Prof. Dr. Warat Kongkitkul

รองผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, Tokyo U.)
Tel: 02 470 9304
Email: warat.kon@kmutt.ac.th

งานวิจัย

Dr. Goran ArangjelovskiLecturer

B.Eng. (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia)
M.Eng. (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia)
Ph.D. (University of Tokyo, Japan)
Tel: 02 470 9146

งานวิจัย

Construction Engineering

ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

Asst. Prof. Dr. Santi Charoenpornpattana

ผอ. โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ผอ. การสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วศ.บ.โยธา, มจธ.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (Civil, U. of Tokyo.)
Tel: 02 470 9151
Email: santi.cha@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

Asst. Prof. Dr. Pitch Sutheerawatthana

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มช.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (University of Tokyo)
Tel: 02 470 9151
Email: Pitch.sut@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

Asst. Prof. Dr. Wutthipong Muengnoi

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Structure, AIT)
D.Eng. (CM, AIT)
Tel: 02 470 8313
Email: wutthipong.mou@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

Asst. Prof. Dr. Santi Charoenpornpattana

ผอ. โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ผอ. การสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วศ.บ.โยธา, มจธ.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (Civil, U. of Tokyo.)
Tel: 02 470 9151
Email: santi.cha@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

Asst. Prof. Dr. Pitch Sutheerawatthana

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มช.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (University of Tokyo)
Tel: 02 470 9151
Email: Pitch.sut@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

Asst. Prof. Dr. Wutthipong Muengnoi

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Structure, AIT)
D.Eng. (CM, AIT)
Tel: 02 470 8313
Email: wutthipong.mou@kmutt.ac.th

งานวิจัย

Transportation Engineering

รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

Assoc. Prof. Dr. Viroat Srisurapanon

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Transportation Eng., AIT)
Ph.D. (Tohoku U.)
Tel: 02 470 9142
Email: viroat.sri@kmutt.ac.th
รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์

Assoc. Prof. Dr. Ampol Karoonsoontawong

ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

B.Eng. (Honors) Civil Engineering,Chulalongkorn University
M.S. Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Ph.D.Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Tel: 02 470 9150
Email: ampol.kar@kmutt.ac.thampolk@gmail.com
Personal Website: https://sites.google.com/site/ampolk/

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล

Asst. Prof. Dr. Vasin Kiattikomol

วศ.บ.  โยธา,สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มธ.
M.S. Trans Eng., U of Tennessee at Knoxville
Ph.D. Trans Eng., U of Tennessee at Knoxville
Tel: 02 470 9140
Email: vasin.kia@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

Assoc. Prof. Dr. Viroat Srisurapanon

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Transportation Eng., AIT)
Ph.D. (Tohoku U.)
Tel: 02 470 9142
Email: viroat.sri@kmutt.ac.th

รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์

Assoc. Prof. Dr. Ampol Karoonsoontawong

ผู้อำนวยการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

B.Eng. (Honors) Civil Engineering,Chulalongkorn University
M.S. Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Ph.D.Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Tel: 02 470 9150
Email: ampol.kar@kmutt.ac.thampolk@gmail.com
Personal Website: https://sites.google.com/site/ampolk/

ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล

Asst. Prof. Dr. Vasin Kiattikomol

วศ.บ.  โยธา,สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มธ.
M.S. Trans Eng., U of Tennessee at Knoxville
Ph.D. Trans Eng., U of Tennessee at Knoxville
Tel: 02 470 9140
Email: vasin.kia@kmutt.ac.th

งานวิจัย

Water Resources Engineering

ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

Asst. Prof. Dr. Chaiwat Ekkawatpanit

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. ทรัพยากรน้ำ, มก.
วศ.ม. ทรัพยากรน้ำ, มจธ.
Ph.D. (Civil, Tohoku U.)
Tel: 02 470 9302
Email: chaiwat.ekk@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

Prof. Dr. Chaiyuth Chinnarasri

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารการจัดการน้ำ

วศ.บ.(เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. (AIT)
D.Eng. (AIT)
Tel: 02 470 9132
Email: chaiyuth.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์

Assoc. Prof. Dr. Nittaya Wangwongwiroj

วศ.บ. ชลประทาน, มก.
วศ.ม. แหล่งน้ำ, จุฬาฯ
D.Eng. (IWRM, AIT)
Tel: 02 470 9138
Email: nittaya.wan@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

Asst. Prof. Dr. Duangrudee  Kositgittiwong

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9310
Email: duangrudee.kos@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

Asst. Prof. Dr. Chaiwat Ekkawatpanit

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. ทรัพยากรน้ำ, มก.
วศ.ม. ทรัพยากรน้ำ, มจธ.
Ph.D. (Civil, Tohoku U.)
Tel: 02 470 9302
Email: chaiwat.ekk@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

Prof. Dr. Chaiyuth Chinnarasri

ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหารการจัดการน้ำ

วศ.บ.(เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. (AIT)
D.Eng. (AIT)
Tel: 02 470 9132
Email: chaiyuth.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

รศ. ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์

Assoc. Prof. Dr. Nittaya Wangwongwiroj

วศ.บ. ชลประทาน, มก.
วศ.ม. แหล่งน้ำ, จุฬาฯ
D.Eng. (IWRM, AIT)
Tel: 02 470 9138
Email: nittaya.wan@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

Asst. Prof. Dr. Duangrudee  Kositgittiwong

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9310
Email: duangrudee.kos@kmutt.ac.th

งานวิจัย

Survey Engineering

ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล

Assist.Prof.Theera Laphitchayangkul

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ

คอ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. สํารวจ, จุฬาฯ
Tel: 02 470 9137
Email: theera.lil@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ดร. ธงชัย โพธิ์ทอง

Dr. Thongchai Phothong

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์, มธ.
Tel: 02 470 9144
Email: thongchai.pho@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล

Assist.Prof.Theera Laphitchayangkul

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ

คอ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. สํารวจ, จุฬาฯ
Tel: 02 470 9137
Email: theera.lil@kmutt.ac.th

งานวิจัย

ดร. ธงชัย โพธิ์ทอง

Dr. Thongchai Phothong

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์, มธ.
Tel: 02 470 9144
Email: thongchai.pho@kmutt.ac.th

งานวิจัย