จากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปัจจุบันประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ต่างก็ตระหนักถึงภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย  วิธีการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ดีที่สุดคือการเตรียมการออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ในระดับที่เหมาะสม  องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนและวิศวกรในประเทศไทย  เพื่อให้วิศวกรในภาคปฏิบัติและประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ  สกว.จึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบวีดิทัศน์ประกอบการใช้สื่อการสอนที่จำเป็นในการอธิบายหลักการที่สำคัญต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดิวไหวให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาตรฐานและองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาวิจัยไว้ไปใช้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยจากแผ่นดินไหว

เป้าหมาย: ผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
รายละเอียดเนื้อหา: ให้ภาพรวมของภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมแผ่นดินไหวในประเทศไทย เนื้อหาสำหรับคนทั่วไป เน้นภาษาที่ไม่เชิงเทคนิคมากเกินไป และภาพประกอบหรือ Animation

เป้าหมาย: วิศวกร ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเนื้อหา:  ให้ผู้ฟังรู้จักมาตรฐานการออกแบบอาคาร รายละเอียดการคำนวณตามมาตรฐาน มยผ 1301 และ 1302 พื้นฐานวิธีการออกแบบขั้นสูงเบื้องต้น เช่น วิธีพลศาสตร์ วิธี Nonlinear

โดยความร่วมมือระหว่าง